het-nieuws-spionnen-logo

The News Spy nu beschikbaar
aan gebruikers van

Voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Welkom bij The News Spy (de "Website"), .

1.2. De Website bevat informatie over platforms van derden (de "Platforms van Derden") voor de handel in Bitcoins (de "Diensten").

1.3. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw ("U", "Uw" of "Gebruiker") gebruik van de Website of de Diensten. Deze Voorwaarden dienen door U zorgvuldig in hun geheel te worden gelezen voordat U gebruik maakt van de Diensten. Deze Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen U en de Onderneming, en als U niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden, dient U het gebruik van de Website onmiddellijk te staken. Door de Website te gebruiken, gaat U akkoord met de Voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

In deze Voorwaarden is ons Privacybeleid opgenomen en door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, bevestigt U dat U ook akkoord gaat met ons privacybeleid (U kunt ons Privacybeleid bekijken door hier te klikken).

2. Subsidiabiliteit
2.1. U bent alleen gerechtigd om de Website te gebruiken, als U aan al het volgende voldoet:

2.1.1. U bent ten minste 18 jaar oud;

2.1.2. U hebt het recht, de bevoegdheid en de capaciteit om deze Voorwaarden aan te gaan en om u te houden aan alle bepalingen en voorwaarden van deze Voorwaarden;

2.1.3. Het is U niet verboden de Website en/of de Diensten te gebruiken krachtens de wetten van het land waarin U verblijft of waarin U zich bevindt terwijl U de Website gebruikt.

2.2. De Onderneming geeft geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende de wettelijkheid van de Website en/of de Diensten en/of van het gebruik van de Website en/of de Diensten door enige persoon, en zal niet verantwoordelijk zijn voor enig illegaal gebruik van de Website en/of de Diensten door de Gebruiker.

3. Beperkte gebieden
3.1. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande, kan de Onderneming, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Website en/of Diensten (of een deel daarvan) beperken voor: (i) Gebruikers in een bepaald gebied (de "Beperkte Gebieden"), en (ii) Gebruikers die niet voldoen aan het beleid en de praktijken van de Onderneming op het gebied van AML (anti-witwaspraktijken) en/of KYC (ken uw klant), of (iii) waarvan de Onderneming redelijkerwijs meent dat zij het Bedrijf kan blootstellen aan juridische, regelgevende, reputatie- of economische risico's.

3.2. De grondgebieden van [USA' kanada' israël] zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze Voorwaarden, en vormen Beperkte Grondgebieden.

3.3. Als het Bedrijf redelijkerwijs van mening is dat een wettelijke of regelgevende omgeving (en/of werkelijke of voorgestelde wijzigingen daarvan) in het betreffende gebied het Bedrijf blootstelt aan wettelijke, regelgevende, reputatie- of economische risico's in dat gebied als het Bedrijf doorgaat met het aanbieden of beschikbaar stellen van de Website en/of Diensten (of een deel daarvan) aan Gebruikers in dat gebied, kan het Bedrijf u op de hoogte stellen van zijn beslissing om dat gebied aan te wijzen als een Beperkt Gebied, en na een dergelijke kennisgeving dient u het gebruik van de Website en/of Diensten onmiddellijk te staken.

3.4. Bedrijf kan naar eigen goeddunken aanvullende eisen of voorwaarden stellen voor het accepteren van Gebruikers die in of uit specifieke landen wonen. Bovendien wordt erkend dat als Gebruikers naar de Beperkte Gebieden reizen, de Website en/of Diensten van het Bedrijf daar onbeschikbaar en/of geblokkeerd kunnen zijn.

4. Verboden activiteiten
4.1. U verbindt zich ertoe de Website en de Diensten op een respectvolle manier te gebruiken, en U verbindt zich ertoe om niet:

4.1.1. Link naar de Website en/of gebruik van de Website voor het uploaden, downloaden, verspreiden, publiceren of verzenden van (a) informatie of ander materiaal op een wijze die inbreuk maakt op rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten, bescherming van privacyrechten of enig ander recht; (b) informatie of ander materiaal dat verboden is voor publicatie of gebruik omdat het een bedreiging, schade, belediging, laster, racisme of ongepaste inhoud vormt; (c) informatie of ander materiaal dat een virus of andere software bevat die de computersystemen van het Bedrijf of van derden kan beschadigen of op een manier die anderen kan beperken of verhinderen om de Website te gebruiken; (d) informatie of ander materiaal dat in strijd is met enige wet; of (e) informatie of ander materiaal dat een advertentie van welke aard dan ook bevat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf;

4.1.2. 4.1.2. Verwijderen of wijzigen van toeschrijvingen, wettelijke vermeldingen of andere eigendomsaanduidingen of labels op de Website;

4.1.3. De Diensten te gebruiken via een andere interface dan de Website;

4.1.4. Het gebruik van de Website en/of de Diensten door andere Gebruikers te hinderen;

4.1.5. Bots of andere geautomatiseerde methoden te gebruiken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en/of de Diensten;

4.1.6. Zonder uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, webbugs, cookies of andere soortgelijke spyware-apparaten;

4.1.7. Zich inlaten met "framing", "mirroring", of op andere wijze het uiterlijk of de functie van de Diensten simuleren;

4.1.8. Het schenden van toepasselijke wet- of regelgeving, het aanmoedigen of bevorderen van illegale activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, schending van auteursrechten, schending van handelsmerken, laster, inbreuk op de privacy, identiteitsdiefstal, hacken, kraken of distributie van nagemaakte software;

4.1.9. Geen wijzigingen aan te brengen en/of op enigerlei wijze in te grijpen in de broncode van de Website en geen software en/of applicatie te uploaden die schade kan berokkenen aan of schade kan toebrengen aan de Onderneming, de Website of enige andere derde partij;

4.1.10. 4.1.10. Demonteer, decompileer of anderszins reverse-engineer software of andere technologie die in de Website is opgenomen of wordt gebruikt om de Diensten te verlenen.

4.2. U erkent dat, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht van de Onderneming, in het geval dat de Onderneming bezorgd is dat Uw gebruik van de Website niet voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet, de Onderneming Uw gebruik van de Website of de Diensten kan traceren, U de toegang tot de Website kan ontzeggen, Uw gedragspatronen op de Website aan derden kan doorgeven, en elke andere actie die de Onderneming geschikt acht om haar eigendom en/of rechten en/of rechten van derden te beschermen.

5. Intellectuele eigendomsrechten
5.1. De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van het videomateriaal, tekst, foto's, logo's, ontwerpen, muziek, geluid, figuren, handelsmerken en alle andere inhoud die in de Website is opgenomen, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of van derden.

5.2. Tussen de Onderneming en de Gebruiker behoudt de Onderneming alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Website en de Diensten. Het gebruik van de Website en/of de Diensten verleent de Gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht dat in de Website en/of de Diensten besloten ligt, anders dan het recht om de Website en/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze Voorwaarden.

5.3. De Gebruiker mag de Website en/of de Diensten enkel gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

5.4. U zult geen enkele van de inhoud van de Website wijzigen, decompileren, demonteren, onderwerpen aan reverse engineering, kopiëren, overdragen, er afgeleide werken van maken, verhuren, in sublicentie geven, distribueren, reproduceren, framen, opnieuw publiceren, scrapen, downloaden, weergeven, verzenden, posten, leasen of verkopen in welke vorm of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, gebruiken voor enig ander doel dan het gebruik van de Website of de Diensten overeenkomstig de Voorwaarden of anderszins exploiteren zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

6. Beperking van aansprakelijkheid
6.1. Uw gebruik van de Website en/of de Diensten geschiedt op Uw eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan wijst de Onderneming alle garanties af, expliciet of impliciet, in verband met de Website en de Services en Uw gebruik daarvan, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, bruikbaarheid, gezag, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Dienovereenkomstig worden de Diensten, met inbegrip van alle inhoud en functies die beschikbaar worden gesteld op of toegankelijk zijn via of verzonden worden vanaf de Website, verstrekt "zoals het is," "zoals beschikbaar," en "met alle fouten" basis.

6.2. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het voorgaande, aanvaardt het Bedrijf geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (a) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud van de Website; (b) onderbreking of stopzetting van transmissie naar of van de Website of via de Diensten; (c) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door een derde partij naar of via de Website of de Diensten kunnen worden verzonden.

6.3. U stemt ermee in de Onderneming schadeloos te stellen voor eventuele verliezen die, direct of indirect, aan U en/of enige andere derde worden berokkend met betrekking tot de Website en/of de Diensten en U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle beslissingen die U neemt op basis van de inhoud van de Website en/of de Diensten.

6.4. In geen geval zal de Onderneming aansprakelijk zijn ten opzichte van U of een derde partij voor welke speciale, directe, indirecte, incidentele, bijzondere, punitieve of gevolgschade dan ook, met inbegrip van winstderving of verlies van gegevens voortvloeiend uit Uw gebruik van de Website en/of de Diensten of ander materiaal op, toegankelijk via of gedownload van de Website of als onderdeel van de Diensten, ongeacht of dit gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of de Onderneming op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van deze schade en in gevallen waarin de Onderneming door een gerechtelijke instantie aansprakelijk wordt gesteld, zal haar aansprakelijkheid niet meer dan 1.000 USD bedragen. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

6.5. U erkent uitdrukkelijk dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor Gebruikersinhoud of lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van derden en dat het risico van schade of nadeel als gevolg van het voorgaande geheel bij U berust.

6.6. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoon- of netwerklijnen, computer online systemen, servers of providers, hardware, software, storingen als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet (of onbereikbaarheid van het internet) of incompatibiliteit tussen de Website of de Diensten en Uw browser en/of andere apparatuur. Zonder af te wijken van de algemeenheid van het bovenstaande, aanvaardt de Onderneming geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor Uw gebruik van het internet.

7. Diensten of inhoud van derden
7.1. Tijdens het gebruik van de Diensten kunt U inhoud of diensten van derden bekijken, met inbegrip van advertenties en recensies met betrekking tot de Platforms van Derden.

7.2. Wij controleren, onderschrijven of keuren dergelijke inhoud of diensten niet goed, en het is mogelijk dat deze niet altijd nauwkeurig of actueel zijn.

7.3. Dienovereenkomstig raden wij U aan alle informatie onafhankelijk te verifiëren voordat U erop vertrouwt, en alle beslissingen of acties die worden ondernomen op basis van dergelijke informatie zijn uitsluitend Uw verantwoordelijkheid.

8. Links
8.1. De Website kan links, inhoud, advertenties, promoties, logo's en andere materialen van andere websites of software bevatten die door derden worden beheerd of aangeboden (de "Links"). Wij waarschuwen U ervoor te zorgen dat U de risico's van het gebruik van dergelijke websites, software of materialen begrijpt voordat U iets ophaalt, gebruikt, erop vertrouwt of koopt via deze websites of software, of op basis van dergelijke materialen. Dergelijke Links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden, en u stemt ermee in dat u ons onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zult stellen voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

8.2. De opname van Links in de Website houdt geen goedkeuring, toelating, sponsoring, verwantschap of enig ander verband in tussen de Onderneming en deze websites, software of hun exploitanten.

8.3. Wij hebben dergelijke Links niet of niet allemaal gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of software waarnaar wordt verwezen. Wij waarschuwen U ervoor te zorgen dat U de risico's van het gebruik van dergelijke websites of software begrijpt voordat U iets ophaalt, gebruikt, erop vertrouwt of koopt via deze websites of software. U kunt ons in geen geval aansprakelijk stellen voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

9. Diversen
9.1. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd een van de Diensten wijzigen, aanpassen of stopzetten en/of nieuwe Diensten introduceren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door u als gevolg van dergelijke wijzigingen en u zult geen claims tegen ons hebben in dit opzicht.

9.2. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer wij dat doen, zullen wij U daarvan op de hoogte brengen door de meest recente versie te publiceren en de datum bovenaan deze pagina te herzien, en alle wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na dergelijke publicatie. Door de Website te blijven gebruiken nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, wordt U geacht akkoord te gaan met de herziene Voorwaarden.

9.3. De Gebruiker stemt ermee in dat de overdracht van informatie naar of van de Website tussen hem en de Onderneming geen relatie schept die afwijkt van die welke in deze Voorwaarden wordt gespecificeerd.

9.4. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de enige geldige overeenkomsten tussen de Onderneming en de Gebruiker, en geen enkele verklaring, belofte, toestemming of toezegging, schriftelijk of mondeling, die niet in de Voorwaarden of het Privacybeleid is opgenomen, zal bindend zijn voor de partijen.

9.5. Geen enkele nalatigheid of vertraging van Onze kant in de uitoefening van enig recht, bevoegdheid of rechtsmiddel hieronder zal gelden als een verklaring van afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, bevoegdheid of rechtsmiddel een andere of verdere uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander recht, bevoegdheid of rechtsmiddel uitsluiten.

9.6. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, dan wordt die bepaling uitgesloten van deze Voorwaarden en wordt de rest van deze Voorwaarden geïnterpreteerd alsof die bepaling werd uitgesloten en afdwingbaar is in overeenstemming met de voorwaarden ervan; op voorwaarde echter dat in dergelijk geval deze Voorwaarden zodanig worden geïnterpreteerd dat, in de grootste mate die consistent is met en toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitvoering wordt gegeven aan de betekenis en bedoeling van de uitgesloten bepaling zoals bepaald door de bevoegde rechtbank.

9.7. Wij kunnen al Onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen of toewijzen aan derden; zonder af te wijken van het bovenstaande, kunnen de Website en/of een van de Diensten door derden worden beheerd. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele wijze overdragen, toewijzen of in pand geven.

nl_NLDutch