the-news-spy-logo

The News Spy już dostępny
do użytkowników z

Warunki

1. Ogólne
1.1. Witamy na stronie The News Spy (zwanej dalej "stroną internetową"), .

1.2. Witryna zawiera informacje o platformach stron trzecich ("Platformy Stron Trzecich") do handlu Bitcoinami ("Usługi").

1.3. Niniejsze warunki użytkowania ("Warunki") regulują korzystanie przez użytkownika ("Ty", "Twój" lub "Użytkownik") z Witryny lub Usług. Niniejsze Warunki powinny być uważnie przeczytane przez Użytkownika w całości przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką, a jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków, powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze Strony. Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na Warunki, z późniejszymi zmianami od czasu do czasu.

Niniejsze Warunki zawierają naszą politykę prywatności, a zgadzając się na te Warunki, potwierdzasz, że akceptujesz i zgadzasz się również z naszą polityką prywatności (możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności, klikając tutaj).

2. Kwalifikowalność
2.1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Witryny tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie poniższe warunki:

2.1.1. Masz co najmniej 18 lat;

2.1.2. Użytkownik ma prawo, uprawnienia i możliwości, aby zawrzeć niniejszy Regulamin i przestrzegać wszystkich jego warunków;

2.1.3. Użytkownikowi nie zabrania się korzystania z Witryny i/lub Usług zgodnie z prawem kraju, w którym przebywa lub znajduje się podczas korzystania z Witryny.

2.2. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących legalności Strony i/lub Usług i/lub korzystania z nich przez jakąkolwiek osobę, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne korzystanie ze Strony i/lub Usług przez Użytkownika.

3. Terytoria ograniczone
3.1. Bez odstępstw od ogólności powyższego, Firma może, według własnego uznania, ograniczyć dostępność Strony i/lub Usług (lub jakiejkolwiek ich części) do: (i) wszelkich Użytkowników na dowolnym terytorium ("Terytoria Ograniczone"), oraz (ii) wszelkich Użytkowników, którzy nie stosują się do polityki i praktyk Firmy w zakresie AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy) i/lub KYC (poznaj swojego klienta), lub (iii) którzy zdaniem Firmy mogą narazić ją na ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne.

3.2. Terytoria [usa' kanada' izrael] są wyraźnie wyłączone z niniejszych Warunków i stanowią Terytoria Zastrzeżone.

3.3. Jeśli Spółka uzna, że otoczenie prawne lub regulacyjne (i/lub jego rzeczywiste lub proponowane zmiany) na danym terytorium narazi Spółkę na ryzyko prawne, regulacyjne, reputacyjne lub ekonomiczne na tym terytorium, jeśli Spółka będzie kontynuować dostarczanie lub udostępnianie Strony i/lub Usług (lub jakiejkolwiek ich części) Użytkownikom na tym terytorium, Spółka może poinformować Użytkownika o swojej decyzji dotyczącej uznania tego terytorium za Terytorium Zastrzeżone, a po takim powiadomieniu Użytkownik natychmiast zaprzestanie korzystania ze Strony i/lub Usług.

3.4. Firma może nałożyć dodatkowe wymagania lub warunki przed zaakceptowaniem użytkowników zamieszkałych w lub z określonych krajów według własnego uznania. Ponadto, przyjmuje się do wiadomości, że jeśli którykolwiek z użytkowników udałby się na Terytoria Zastrzeżone, Strona i/lub Usługi Firmy mogą być tam niedostępne i/lub zablokowane.

4. Działania zabronione
4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny i Usług w sposób pełen szacunku i zobowiązuje się, że nie będzie:

4.1.1. Łączenie się z Witryną i/lub korzystanie z niej w celu wysyłania, pobierania, rozpowszechniania, publikowania lub przekazywania (a) informacji lub innych materiałów w sposób naruszający jakiekolwiek prawa, w tym prawa własności intelektualnej, prawa ochrony prywatności lub jakiekolwiek inne prawa; (b) informacji lub innych materiałów, których publikacja lub wykorzystanie jest zabronione, ponieważ stanowią groźbę, krzywdę, zniewagę, pomówienie, zniesławienie, rasizm lub nieodpowiednią treść; (c) informacje lub inne materiały, które zawierają wirusa lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić systemy komputerowe Spółki lub osób trzecich lub w sposób, który może ograniczyć lub uniemożliwić innym korzystanie ze Strony; (d) informacje lub inne materiały, które naruszają jakiekolwiek prawo; lub (e) informacje lub inne materiały, które zawierają reklamę jakiegokolwiek rodzaju bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki;

4.1.2. Usuwać lub modyfikować atrybutów, informacji prawnych lub innych oznaczeń lub etykiet własnościowych na Stronie;

4.1.3. Korzystania z Usług za pomocą interfejsu innego niż strona internetowa;

4.1.4. Zakłócać korzystania z witryny i/lub usług przez innych użytkowników;

4.1.5. Używania botów lub innych zautomatyzowanych metod w celu uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny i/lub Usług;

4.1.6. Wysyłania lub przekazywania (lub prób wysyłania lub przekazywania), bez wyraźnej zgody Spółki, jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm zbierania lub przekazywania informacji, w tym, bez ograniczeń, robaków internetowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń szpiegujących;

4.1.7. Angażowania się w "kadrowanie", "odzwierciedlanie" lub inne symulowanie wyglądu lub funkcji Usług;

4.1.8. Naruszać obowiązującego prawa lub przepisów, zachęcać lub promować jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym między innymi naruszania praw autorskich, naruszania znaków towarowych, zniesławiania, naruszania prywatności, kradzieży tożsamości, hakowania, łamania zabezpieczeń lub dystrybucji fałszywego oprogramowania;

4.1.9. Dokonywania zmian i/lub ingerowania w jakikolwiek sposób w kod źródłowy Strony i wgrywania oprogramowania i/lub aplikacji, które mogą zaszkodzić lub spowodować szkody dla Firmy, Strony lub innych osób trzecich;

4.1.10. Dezasemblować, dekompilować lub w inny sposób odtwarzać oprogramowania lub innych technologii zawartych w Witrynie lub wykorzystywanych do świadczenia Usług.

4.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Spółki, w przypadku gdy Spółka obawia się, że korzystanie przez Użytkownika ze Strony nie jest zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków lub obowiązującym prawem, Spółka może śledzić sposób korzystania przez Użytkownika ze Strony lub Usług, uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Strony, przekazać wzorce zachowań Użytkownika na Stronie osobom trzecim oraz podjąć wszelkie inne działania, które Spółka może uznać za stosowne w celu ochrony swojej własności i/lub praw i/lub praw osób trzecich.

5. Prawa własności intelektualnej
5.1. Strona i jej zawartość, w tym materiały wideo, teksty, zdjęcia, logotypy, projekty, muzyka, dźwięk, liczby, znaki towarowe i wszelkie inne treści zawarte na Stronie są chronione prawami własności intelektualnej Spółki lub osób trzecich.

5.2. W relacjach pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, Firma zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do Strony i Usług. Korzystanie z Serwisu i/lub Usług nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie i/lub Usługach, innych niż prawo do korzystania z Serwisu i/lub Usług zgodnie z warunkami niniejszych Warunków.

5.3. Użytkownik może korzystać z Serwisu i/lub Usług wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

5.4. Użytkownik nie będzie, ani nie zezwoli żadnej innej stronie na modyfikację, dekompilację, dezasemblację, inżynierię wsteczną, kopiowanie, przenoszenie, tworzenie prac pochodnych, wynajmowanie, sublicencjonowanie, dystrybucję, reprodukcję, kadrowanie, ponowne publikowanie, skrobanie, pobieranie, wyświetlanie, przesyłanie, wysyłanie, dzierżawienie lub sprzedawanie w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, wykorzystywanie w jakimkolwiek celu innym niż korzystanie ze Strony lub Usług zgodnie z Warunkami lub w inny sposób wykorzystywać jakiejkolwiek zawartości Strony bez wyraźnej, wcześniejszej pisemnej zgody Spółki.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
6.1. Użytkownik korzysta ze Strony i/lub Usług na swoje wyłączne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Firma zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w związku ze Stroną i Usługami i korzystaniem z nich przez Użytkownika, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, tytułu, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności, użyteczności, autorytetu, dokładności, kompletności i terminowości. W związku z tym Usługi, w tym wszystkie treści i funkcje udostępniane na Stronie lub dostępne za jej pośrednictwem lub wysyłane z niej, są dostarczane w stanie "takim, w jakim są", "w miarę dostępności" i "ze wszystkimi wadami".

6.2. Bez odstępstw od ogólnego charakteru powyższego, Firma nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści zawartych na Stronie; (b) przerwy lub przerwy w transmisji do lub ze Strony lub za pośrednictwem Usług; (c) wszelkie błędy, wirusy, konie trojańskie lub podobne, które mogą być przekazywane do lub za pośrednictwem Strony lub Usług przez osoby trzecie.

6.3. Użytkownik zgadza się chronić Spółkę przed wszelkimi stratami spowodowanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez Użytkownika i/lub jakąkolwiek inną stronę trzecią, w odniesieniu do Strony i/lub Usług, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte w oparciu o zawartość Strony i/lub Usług.

6.4. W żadnym wypadku Spółka nie będzie odpowiedzialna wobec Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek specjalne, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, karne lub wynikowe szkody, w tym utracone zyski lub utracone dane wynikające z korzystania przez Użytkownika ze Strony i/lub Usług lub innych materiałów na, dostępnych poprzez lub pobranych ze Strony lub jako część Usług, czy to w oparciu o gwarancję, umowę, delikt lub jakąkolwiek inną teorię prawną, i niezależnie od tego, czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód, a w przypadkach, w których organ sądowy uzna odpowiedzialność Spółki, jej odpowiedzialność nie przekroczy 1,000 USD. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w danej jurysdykcji.

6.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika lub zniesławiające, obraźliwe lub nielegalne zachowanie osób trzecich oraz że ryzyko szkód wynikających z powyższego spoczywa całkowicie na Użytkowniku.

6.6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne linii telefonicznych lub sieciowych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu, oprogramowania, awarii z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie (lub niedostępności Internetu) lub niekompatybilności między Stroną lub Usługami a przeglądarką Użytkownika i / lub innego sprzętu. Bez odstępstw od ogólności powyższego, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani ryzyka za korzystanie z Internetu przez Użytkownika.

7. Usługi lub treści osób trzecich
7.1. Podczas korzystania z Usług użytkownik może przeglądać treści lub usługi świadczone przez strony trzecie, w tym reklamy i recenzje dotyczące Platform stron trzecich.

7.2. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie przyjmujemy takich treści lub usług i mogą one nie zawsze być dokładne lub aktualne.

7.3. W związku z tym zalecamy niezależną weryfikację wszystkich informacji przed oparciem się na nich, a wszelkie decyzje lub działania podjęte na podstawie takich informacji są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

8. Linki
8.1. Witryna może zawierać linki, treści, reklamy, promocje, loga i inne materiały innych stron internetowych lub oprogramowania, które są kontrolowane lub oferowane przez osoby trzecie ("Linki"). Przestrzegamy Użytkownika, aby upewnił się, że rozumie ryzyko związane z korzystaniem z takich stron internetowych, oprogramowania lub materiałów przed wyszukiwaniem, korzystaniem, poleganiem na lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych stron internetowych lub oprogramowania, lub w oparciu o takie materiały. Takie linki są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na innych stronach internetowych lub oprogramowaniu.

8.2. Zamieszczenie Linków na Stronie nie stanowi poparcia, autoryzacji, sponsoringu, afiliacji ani żadnego innego powiązania pomiędzy Firmą a tymi stronami, oprogramowaniem lub ich operatorami.

8.3. Nie dokonaliśmy przeglądu żadnego z tych linków i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych lub oprogramowania, do których one odsyłają. Zwracamy uwagę, aby użytkownik upewnił się, że rozumie ryzyko związane z korzystaniem z takich stron internetowych lub oprogramowania przed wyszukiwaniem, korzystaniem, poleganiem na nich lub zakupem czegokolwiek za pośrednictwem tych stron lub oprogramowania. W żadnym wypadku użytkownik nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wykorzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na innych stronach internetowych lub oprogramowaniu.

9. Różnorodne
9.1. Możemy, według własnego uznania, poprawiać, modyfikować lub zaprzestać, od czasu do czasu, jakiejkolwiek z Usług i/lub wprowadzić nowe Usługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku takich zmian, a użytkownik nie będzie miał wobec nas żadnych roszczeń w tym zakresie.

9.2. Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Warunki. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym, publikując najbardziej aktualną wersję i zmieniając datę na górze tej strony, a wszelkie modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu. Poprzez dalsze korzystanie z Witryny po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na zmienione Warunki.

9.3. Użytkownik zgadza się, że przesyłanie informacji do lub z Serwisu nie tworzy między nim a Spółką żadnych relacji, które odbiegają od tych określonych w niniejszym Regulaminie.

9.4. Niniejsze Warunki i Polityka Prywatności, z późniejszymi zmianami, stanowią jedyne obowiązujące umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, a żadne oświadczenie, obietnica, zgoda lub zobowiązanie, pisemne lub ustne, które nie zostało zawarte w Warunkach lub Polityce Prywatności, nie będzie wiążące dla stron.

9.5. Żadne zaniechanie lub opóźnienie z naszej strony w korzystaniu z jakichkolwiek praw, uprawnień lub środków zaradczych na mocy niniejszej Umowy nie będzie skutkować zrzeczeniem się ich, ani też jednorazowe lub częściowe skorzystanie z takiego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego nie wyklucza innego lub dalszego korzystania z nich lub korzystania z innych praw, uprawnień lub środków zaradczych.

9.6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone z niniejszych Warunków, a pozostała część niniejszych Warunków będzie interpretowana tak, jakby takie postanowienie zostało wyłączone i będzie egzekwowana zgodnie z jego warunkami; pod warunkiem jednak, że w takim przypadku niniejsze Warunki będą interpretowane w taki sposób, aby nadać skuteczność, w największym zakresie zgodnym i dozwolonym przez obowiązujące prawo, znaczeniu i intencji wyłączonego postanowienia zgodnie z ustaleniami sądu właściwej jurysdykcji.

9.7. Możemy przenieść lub scedować wszelkie Nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na dowolną stronę trzecią; bez odstępstw od powyższego, Witryna i/lub dowolne Usługi mogą być obsługiwane przez strony trzecie. Użytkownik nie może przekazywać, przypisywać ani zastawiać w jakikolwiek sposób jakichkolwiek swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

pl_PLPolish